Protestants Centrum G.O.U.D.

Geloofsmanifest

Manifest protestantse kerk

 

 

Missie

Wij geloven dat het Verhaal van God en mensen, zoals dat beschreven staat in de boeken van de Bijbel, van grote waarde is voor mensen van vandaag, zelfs of juist in de geseculariseerde westerse maatschappij, waarin de christelijke kerken heden ten dage gemarginaliseerd zijn.

 

Wij leggen ons niet neer bij het feit dat steeds meer mensen zich afkeren van het christelijke verhaal en de kerken zich veelal hebben teruggetrokken in een beschermd bastion van het ‘eigen gelijk’.

 

Wij willen de kerk en haar boodschap opnieuw laten klinken in de samenleving en deze weer relevant maken voor mensen van nu.

 

Visie

In antwoord op de secularisatie en de onverschilligheid van een overgroot deel van onze samenleving ten aanzien van het christelijk geloof menen velen binnen de kerk dat we onze geloofswaarden, onze tradities en onze overtuigingen hebben laten verwateren. Het is niet meer duidelijk waar we als kerk voor staan en derhalve moeten we ons geloof ‘restaureren’, terugbrengen naar een situatie waarin de kerk helder en duidelijk haar positie innam in de wereld. Hoewel wij onderschrijven dat de kerk ‘helder en duidelijk’ moet zijn over haar reden van bestaan, menen wij niet dat een herstel van oude structuren en geloofsdogma’s een antwoord kan bieden op de uitdagingen van deze tijd.

 

Het heeft geen zin om ons als christenen terug te trekken uit de wereld en ons te richten op de heropbouw van onze kerkgemeenschappen los van wat er maatschappelijk allemaal speelt. Een kerk die haar deuren openzet naar de wereld en tegelijk zich losmaakt daarvan door het nastreven van een dogmatisch christendom heeft ons inziens geen toekomst.

 

We willen niet exclusief denken (‘wij bezitten de volledige waarheid’), maar moeten ons geloof in een voortdurende spanning brengen met alles wat er beweegt en leeft in de samenleving (‘wij hebben een geloof en overtuigingen, maar willen die ten alle tijden delen en verantwoorden’). Het vraagt een grote inspanning om vanuit het ‘uitsluitingsprincipe’ van het dogmatisch christendom te komen tot een vorm van inclusief denken, waarbij wij anderen, niet-christenen, mee trachten te nemen in het verhaal van de Bijbel. Het vraagt openheid, het loslaten van starre dogma’s en een in vraag stellen van onze geloofszekerheden in een voortdurende discussie met andersdenkenden. Het gaat, kortom, om de ‘Ene Waarheid’ tegenover een ‘richting van waarheid’. Vanuit deze openheid zal het mogelijk zijn om met andere mensen te communiceren over onze geloofswaarden, vanuit het vertrouwen dat God ons deze vrijheid geeft.

 

Wij geloven niet in starre onveranderlijke geloofswaarden. De Bijbel geeft ons handvaten, richtlijnen, wegwijzers waarmee wij mensen kunnen zoeken naar de betekenis van God in ons bestaan. De Bijbel is geen wetboek waarin je slechts moet opzoeken welke regels God heeft uitgevaardigd voor mensen. Wij zijn geen marionetten, geen slaven van wetten gebeiteld in steen. Wij zijn in het leven gezet als vrije mensen, met een vrije wil en met de gift van de rede. Wij geloven dat God ons de vrijheid geeft om deze rede te gebruiken en te zoeken naar wat goed is en rechtvaardig in ons leven, in onze tijd.

 

Wij pleiten voor een kerk waarbinnen de vrijheid van denken centraal staat. Waar we met de ervaring van een God van liefde op zoek gaan naar wat voor ons waar is en waardevol. Centraal hierbij staan de kernwaarden die wij niet willen loslaten:

 

- God heeft elk mens lief

- Wij moeten bouwen aan een wereld van vrede

- Het bestaan, ons leven, heeft zin omdat de Schepper ons bestaan heeft gewild

 

We beseffen dat kerkvormen, tradities en dogma’s menselijke constructies zijn die ontstaan zijn om bepaalde noden te vervullen en antwoorden te geven op actuele vragen. Ze bezitten geen eeuwigheidswaarde en kunnen in een bepaalde tijd onwerkzaam worden, geen antwoorden meer bieden en een doel op zichzelf zijn geworden. In die gevallen moeten ze worden herbekeken en waar nodig aangepast. Elke tijd heeft haar eigen vragen en noden waar de kerk op moet inspelen. Doet ze dat niet, dan versteent de kerk en met haar het geloof en vinden mensen geen antwoorden meer op hun levensvragen in de kerk.

 

We pleiten derhalve voor een kerk die midden in de samenleving staat, zich laat sturen door wat er leeft onder de mensen vandaag en die zich niet terugtrekt achter een muur van het ‘Grote Gelijk’.